Provincie legt last onder dwangsom op aan ESD-SIC om uitstoot SiC-vezels te stoppen

Farmsum – Gedeputeerde Staten leggen een last onder dwangsom op aan ESD-SIC. Het bedrijf krijgt nu acht weken
de tijd om de uitstoot van SiC-vezels naar nul terug te brengen. Als het daarna toch gebeurt, moet ESDSIC per geconstateerde overtreding een dwangsom van 250.000 euro betalen, met een maximum van 750.000 euro. Het bedrijf kan maximaal een boete per week krijgen.

Gedeputeerde Nienke Homan maakte dit vanavond bekend op een persconferentie. “De maat is vol, we willen
dat het bedrijf nu alle maatregelen neemt die nodig zijn om de uitstoot van vermoedelijk kankerverwekkende SiCvezels te stoppen. Als provincie zullen we het maximale doen, wat tot onze juridische mogelijkheden behoort.”
Ook werden de resultaten bekend gemaakt van een aantal onderzoeken die in opdracht van de provincie
Groningen zijn uitgevoerd.

Eind vorig jaar bleek uit TNO-onderzoek dat ESD-SIC siliciumcarbide vezels uitstoot terwijl het daar geen
vergunning voor heeft. Deze vezels zijn door de GGD als kankerverwekkend aangemerkt. Dit was voor de
provincie aanleiding in januari een formele handhavingsprocedure te starten. Daarnaast heeft de provincie na de
zware blazer van 24 januari 2019 TNO direct opdracht gegeven sneeuwmonsters te nemen en onderzoek te
doen naar het verspreidingsgebied en de samenstelling van de stofdeeltjes. Vanwege de sneeuw was de
verspreiding van de stofwolk toen goed zichtbaar.

 

Resultaten sneeuwonderzoek
Uit dit milieu-onderzoek van TNO blijkt dat in Delfzijl en Farmsum een hoge concentratie SiC-vezels is
aangetroffen in stofdeeltjes die neerdaalden na de blazer van 24 januari. De hoogste concentratie SiC-vezels
werd aangetroffen in het monster dat genomen werd op 0,8 kilometer afstand van het bedrijf. Ook bijna 7
kilometer verderop zijn echter SiC-vezels aangetroffen. Daarnaast bleken de stofdeeltjes ook zware metalen en
PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) te bevatten. Op basis van deze enkele meting is niet goed te
zeggen hoe zwaar de bodem belast wordt in de omgeving van ESD-SIC. Om hierover concretere uitspraken te
doen is aanvullend bodemonderzoek nodig. De provincie heeft hier opdracht toe gegeven.

 

Luchtkwaliteit
Het sneeuwonderzoek geeft geen antwoord op de vraag hoe de luchtkwaliteit was tijdens de blazer. Daarom
heeft de provincie Groningen TNO vervolgens opdracht gegeven nader onderzoek te doen naar de luchtkwaliteit.
Uit de berekeningen van TNO blijkt dat de concentratie aan SiC-vezels in de lucht het hoogst is dichtbij het bedrijf
ESD-SIC en afneemt als de afstand groter wordt. Dit geldt ook voor de zware metalen en PAK’s.

Gezondheidsrisico’s
De RIVM adviseert een maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR) voor lucht van 300 vezels per kubieke meter te
hanteren als risicogrens voor SiC-vezels, hetzelfde als voor (amfibool) asbest. Het gaat dan om langdurige
blootstelling aan de vezels. “Als we uitgaan van dertig tot vijftig blazers per jaar, dan zou het kunnen dat de
uitstoot van SiC-vezels boven de MTR-waarde uitkomt. Dat risico kunnen we in ieder geval niet uitsluiten. We
kunnen er geen getal op plakken, maar het gezondheidsrisico is niet nul. We vinden het een onwenselijke
situatie, omdat het gaat om een kankerverwekkende stof die vrijkomt tijdens het reguliere productieproces en bij
blazers. Ook kunnen vezels weer opwaaien van de bodem. Mensen moeten zo min mogelijk aan kankerverwekkende stoffen worden blootgesteld. Daarom adviseren wij de uitstoot van SiC-vezels te voorkomen.”

De gemeente Delfzijl sluit zich aan bij het advies van de GGD. “De gemeente is verantwoordelijk voor de
volksgezondheid van haar inwoners. Als die in het geding komt, dan moet het bedrijf zijn productieproces
aanpassen”, zegt wethouder IJzebrand Rijzebol.

 

Resultaten vierde ronde meetnet
Naast het sneeuwonderzoek en de duiding hiervan door de GGD heeft de provincie onlangs de resultaten van de
vierde meetronde van het meetnet rondom industrieterrein Oosterhorn in Farmsum ontvangen. Deze meetronde
beslaat de periode 25 januari tot 6 maart. De concentratie SiC-vezels in de lucht bleek in deze periode lager dan
in de eerste drie metingen. De blazer van 24 januari vond plaats tussen twee meetseries in, daardoor zijn er
helaas geen meetgegevens over de concentratie van SiC vezels tijdens de blazer beschikbaar.

Demeetresultaten van het meetnet na de zware blazer van 14 april zijn nog niet bekend. In de luchtapp is wel een
piek in roet te zien bij de meetpaal ten zuidwesten van ESD-SIC.

Meer informatie
Met vragen neemt u contact op met de provincie Groningen op telefoon 050-316 49 11. Heeft u vragen over SiCvezels en uw gezondheid? Neem dan contact op met de GGD, tel. 050-3674000.

 

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: