Wagenborgen – Onlangs stond er in het Dagblad van het Noorden dat er een nijpend tekort dreigt aan seniorenwoningen.
Veel ouderen moeten langer thuis blijven wonen, maar lang niet alle huizen in de dorpen zijn seniorproof of levensloopbestendig. Onderzoekers, maar ook de ouderenorganisatie ANBO hebben aangegeven dat een groeiend aantal gemeenten met een groot probleem te kampen hebben. Dit probleem speelt zich voornamelijk af in de plattelands dorpen.

De Seniorenpartij Delfzijl maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. Natuurlijk moeten ouderen, als het kan, zo lang mogelijk in hun vertrouwde wijk of omgeving moeten kunnen blijven wonen, dat is zelfs de wéns van veel ouderen. Maar zoals het nu plaatsvindt gaat het onherroepelijk fout. De huidige woonzorgcentra’s komen allemaal leeg te staan, terwijl straks de vraag naar seniorenhuisvesting drastisch gaat toenemen en er weer een beroep op de verzorgingshuizen moet worden gedaan.

Daarom vindt de Seniorenpartij Delfzijl dat het ‘Initiatiefgroep wonen en zorg Wagenborgen’ een positieve bijdrage levert aan de Toekomstplan Wagenborgen, door het bijna leegstaande woonzorgcentrum een nieuwe herbestemming te geven. Wij juichen het plan om Menterne te transformeren in een Zorghotel van harte toe. Het is een nieuw idee dat voor het dorp, de ouderen van de aanleunwoningen, maar ook voor de toekomstige gebruikersgroepen uniek is . Het zou bovendien in voorgestelde opzet de moeite waard zijn om samen met de huisarts te onderzoeken of de huisartsenpraktijk in het Zorghotel kan blijven en dat de huisarts mogelijk een bredere rol toebedeeld kan krijgen in het aanbieden van vormen van herstelzorg. Vooral in het sociale domein zien we in de dorpen en wijken dat de rol van de huisarts in de op te zetten wijkteams een steeds grotere betekenisvolle bijdrage levert voor de meest kwetsbare gemeenschap.

Het spreekt vanzelf dat wij als Seniorenpartij Delfzijl ons inzetten voor de woon- en leefbaarheid van de dorpen en wijken in Delfzijl. Wij voelen ons sterk maatschappelijk betrokken bij hetgeen er in het verscheurd zorglandschap allemaal plaatsvindt. Maar bovenal menen wij dat Wagenborgen de moeite waard is om de ‘Initiatiefgroep wonen en zorg’ met hun uniek idee te steunen, om Menterne een nieuwe herbestemming te geven in het opzetten van een Zorghotel. Wij zullen het college van B&W dan ook verzoeken daartoe een haalbaarheidsonderzoek naar in te stellen.